Avtalevilkår

ALMINNELIGE VILKÅR
Takk for at du/dere valgte WooLive til å hjelpe til med nettbutikken (heretter kalt “Woolive”). Når du som kunde kjøper våre tjenester, godtar du våre vilkår.
Les disse vilkårene nøye, da de inneholder viktig informasjon om dine rettigheter og plikter som Kunde. Definisjoner i vilkårene er nærmere definert i pkt. 13.

WooLive leverer tjenester som hjelper bedrifter eller privatpersoner å opprette egen nettbutikk (heretter kalt “Tjenesten”). Du får instruksjoner om tilgang til det ferdige produktet via epost, telefon, eller sms.

Disse vilkårene for bruk (heretter kalt “Avtalen”) gjelder for tjenestene levert av WooLive.

Hvis du ikke er enig med alle vilkårene i denne avtalen eller ikke har nødvendig autorisasjon fra selskapet du representerer, kan du ikke få tilgang til eller bruke noen av Tjenesten(e).

1. GENERELT

Disse alminnelige vilkårene gjelder slik de til enhver tid er i forholdet mellom Leverandøren og Kunden. Med Kunden forstås alle fysiske så vel juridiske personer (selskaper) som kjøper Tjenesten(e), eller Produkter utviklet eller levert av Leverandøren.

Betingelser som er særskilt avtalt skriftlig mellom Leverandøren og Kunden, går foran disse  vilkårene. Endringer i vilkår trer i kraft umiddelbart etter at de er publisert på Leverandørens’ hjemmeside. Kunden vil få varsel om endringer.

2. LEVERANSEN AV TJENESTEN(E) OG PRODUKTER

Tilbud til Kunden fra Leverandøren er bindende i 14 dager fra tilbudets dato. Avtalen er bindende for Kunden og trer i kraft ( “Avtaledato”) enten det tidligste av (i) datoen Kunden godtar denne avtalen ved å klikke på en «Jeg godtar» knapp, eller (ii) på annen måte vise at en godtar Avtalen (blant annet gjennom aksept av et tilbud eller ved innsending av bestillingsskjema), eller (iii) ved bestilling via Woolive.io eller gjennom kontrollpanelet, eller annen kontakt med Leverandøren, anses bindende Avtaledato fra den dato Leverandøren har akseptert bestillingen fra Kunden.  Leverandøren har rett til å avslå enhver bestilling uten nærmere begrunnelse.

Leverandøren forplikter seg til å levere den eller de Tjenesten(e) og Produkter som følger av Avtalen. Det er Kundens’ ansvar å ha tilstrekkelig oppdatert nettleser, internettlinje og for øvrig tilfredsstillende software og hardware for mottak av Tjenesten(e).

Leverandøren tar ikke backup av data for Kunden etter levert produkt/tjeneste. Etter levering er det Kunden sitt ansvar å passe på at backup av levert produkt gjøres, da det etter levering anses som Kunden sitt ansvar.

Support, herunder veiledning og feilsøking av generelle problemer som oppstår, er i utgangspunktet kunden sitt ansvar.

Slike tjenester faktureres i henhold til gjeldende priser, jf. prisliste. Det samme gjelder for konfigurering/arbeid/feilsøking som utføres på forespørsel fra Kunden.

Ved feil som skyldes Leverandøren skal Leverandøren innenfor normale åpningstider (hverdager 08:00-16:00) normalt ha startet feilretting senest innen noen timer etter at feilen er registrert. Feil eller problemer som oppstår utenfor normale åpningstider meldes inn på mail@woolive.io, og slik feilsøking/retting faktureres ikke.

Feilsøking eller utbedring av avvik som skyldes forhold hos Kunden eller tredjepart, faktureres etter medgått tid etter gjeldende priser.
Feilsøking på integrasjoner mot tredjepart er ikke en del av avtalen, men kan utføres etter nærmere avtale fakturert etter gjeldende priser.

Leverandøren har  rett til å nekte utlevering av opplysninger om kundeforholdet til personer som ikke er angitt som kontaktpersoner hos Kunden, eller foreta endringer av Avtalen eller opplysninger om kundeforholdet på bakgrunn av henvendelse fra personer som ikke er angitt som kontaktperson hos Kunden.

3. PRISER

Gjeldende priser  fremgår til enhver tid av Leverandørens’ nettsider eller særskilt avtale inngått skriftlig med Kunde. Andre priser på Tjenesten(e) og Produkter fås ved henvendelse. Priser oppgis eksklusiv merverdiavgift om ikke annet er avtalt.
Leverandøren kan til enhver tid endre prisene, Pris avtalt ved allerede kjøp av tjeneste blir ikke endret.

4. AVTALEPERIODE

Avtaleperiode og fornyelse
Tjenesten(e)  inngås med en avtaleperiode (“Avtaleperioden”) i henhold til Kundens’ valg ved bestilling, og betales med forskudd for hele Avtaleperioden. Kunden kan velge mellom månedlig eller årlig avtaleperiode. Avtaleperioden løper fra og med Avtaledato. Alternative Avtaleperioder, pris per måned for Tjenesten(e) og betalingsmetode er angitt på nettsiden woolive.io Tjenesten(e) forlenges deretter automatisk for en ny Avtaleperiode i henhold til Kundens valg ved bestilling, eller endringer gjennomført i kontrollpanelet.

Endring
Ved endring i Tjenesten(e), herunder oppgradering av webhotellpakke, vil prisene for disse Tjenesten(e) bli fakturert i henhold til det som er angitt i bestillingsbekreftelsen.

5. OPPSIGELSE

Oppsigelse fra Kunden
Kunden skal sende oppsigelse via epost eller kontaktskjema. Oppsigelse anses som gyldig og registrert når Kunden har mottatt en bekreftelse på dette fra Leverandøren, etter at Kunden har registrert oppsigelsen via epost eller kontaktskjema. 

Oppsigelse fra Leverandøren
Oppsigelse fra Leverandøren skal skje skriftlig ved brev eller e-post til Kunden, og skal være Kunden i hende snarest.

Oppsigelse av Tjenesten(e) med Avtaleperiode 12 måneder
Oppsigelsen skal være Leverandøren i hende senest 14 dager før Avtaleperioden løper ut. Hvis oppsigelse mottas av Leverandøren etter at inneværende Avtaleperiode er utløpt, godtas ikke oppsigelse før utgangen av neste periode.

Oppsigelse av Tjenesten(e) med Avtaleperiode 1 måneder
Oppsigelsen kan leveres til Leverandøren når som helst i løpet av Avtaleperioden. Det vil alltid legges til én kalendermåned på gjeldende avtaleperiode før oppsigelsen trer i kraft.

6. FAKTURERING OG BETALING

Woolive tilbyr betaling av tjenesten via Vipps, om ikke annet er på forhånd avtalt med den enkelte. Beløp blir reservert fra kundes konto inntil ordre/tjeneste er levert, og kunde har mottatt produkt i henhold til ordre.
Deretter blir ordre fullført, og kjøpesum overført til leverandør. 

Om ikke kunde har betalt for produktet/tjenesten ved bestilling via den betalingsløsning som er tilgjengelig, men heller valgt å motta faktura, vil kunde motta faktura for Tjenesten(e)/Produkt(ene) fortløpende ved bestilling av nevnt(e) tjeneste(r) og/eller produkt(er). Faktura ligger i “Min konto” til Kunden og sendes også til e-postadressen Kunden har oppgitt ved bestilling, eller i “Min konto”.

Kunden godtar at Leverandøren kan utføre kontroller av identitet , kredittverdighet og bakgrunn til Kunden og evt kontaktperson ved å kontakte og konsultere relevante registre og myndigheter.
Leverandøren kan kreve forskuddsbetaling for Tjenesten(e).

Ved manglende eller forsinket betaling herunder manglende dekning, ugyldig betalingskort etc. vil Leverandøren sende purring til e-posten Kunden har oppgitt.
Leverandør forbeholder seg også retten til å beregne renter fra forfallsdag med til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente iht. lov om renter ved forsinket betaling m.m.

7. KUNDENS FORPLIKTELSER

Bare Kunden er ansvarlig for all bruk av Tjenestene, inkludert Brukerhandlinger og Brukeradministrasjon, og tilgang til eller integreringer av tredjeparter eller applikasjoner. Bare Kunden er ansvarlig for innholdet og lovligheten av Dataene, og skal ikke overføre eller behandle skadelig kode, data eller lignende til eller med Tjenestene, eller bruke Tjenestene til ulovlige eller skadelige formål.

Kunden plikter å handle i samsvar med til enhver tid gjeldende norsk og utenlandsk lovverk i forbindelse med Avtalen, herunder ved bruk av det området som Kunden blir tildelt på Leverandørens server eller serverleverandør der dette er avtalt. Herunder plikter Kunden ikke å gjøre viderebruk, kopiering eller annen rettsstridig bruk av nevnte tjenester/materiale mv. tilhørende Leverandøren. Kunden har opp mot Leverandøren et eneansvar for all den informasjonen som formidles og publiseres via Tjenesten(e) levert av Leverandøren. Kunden plikter å sikre at bruken av Tjenesten(e) ikke strider mot gjeldende norsk og utenlandsk lovverk eller krenker immaterielle rettigheter og andre eierrettigheter.

Materiale/produkter som kan oppfattes som uetisk, støtende, kontroversielt eller kan anses som i strid med norsk eller utenlandsk lov er heller ikke tillatt.  Brudd på forannevnte plikter anses som mislighold og Leverandøren kan etter en intern og selvstendig vurdering fjerne slik informasjon umiddelbart uten samtykke fra Kunden.

Kunden forplikter seg til å holde Leverandøren skadesløs for ethvert krav som tredjepart måtte rette mot Leverandøren som har sammenheng med Kundens opptreden herunder det materiale som Kunden, eller Kundens brukere, har formidlet gjennom Leverandøren sine tjenester. Ved mistanke om datainnbrudd eller om Kunden mistenkes for å utnytte sikkerhetshull eller tilegne seg tjenester som ikke er inkludert i løsningen, vil avtalen kunne sies opp med umiddelbar virkning.

På det tildelte området på Leverandørens server plikter Kunden å oppgi følgende informasjon: selskapets navn, organisasjonsnummer, postadresse, kontaktperson, e-post og telefonnummer. Eventuelle endringer i denne informasjonen skal oppdateres straks på området. Endringer skal også meldes Leverandøren.

Kunden forplikter seg til ikke å foreta utsendelse av mer eller mindre likelydende e-poster, herunder ”spam”, til flere mottakere som ikke har gitt avsender eksplisitt samtykke til å motta slike meldinger. Ved bruk av e-postlister plikter Kunden på verifiserbar måte å lagre e-postmottakerens samtykke til å motta e-poster som nevnt i dette avsnitt. E-postlisten med tilhørende samtykke skal gjøres tilgjengelig for Leverandør på forespørsel.
Leverandøren forbeholder seg i ethvert tilfelle retten til å stenge Tjenesten(e) som skaper uforholdsmessig høy belastning eller andre problemer f.eks. fare for svindel, materiale som vurderes som støtende, uetisk, kontroversielt eller kan kan anses som i strid med norsk lov.

Kunden forplikter seg også å inngå de underavtaler med Partnere til Leverandøren for Tjenesten(e) om dette kreves. Dette fremkommer ved bestilling av en ny Tjeneste.

8.  MISLIGHOLD FRA KUNDENS SIDE

Leverandøren har rett til å bringe avtalen til opphør med umiddelbar virkning dersom Kunden bryter Avtalen, eller det som for øvrig er avtalt med Kunden.
I tillegg kan Leverandøren terminere avtalen umiddelbart med kunden om:

  • Kunden er insolvent;
  • Det foreligger mistanke om svindel fra kundens side;
  • Leverandøren får opplysninger som tilsier at kunden har vært mistenkt for svindel eller dømt for svindel tidligere.

Ved opphør av Avtalen vil Kundens data på Leverandørens server(e) bli slettet. Som alternativ til å bringe Avtalen til opphør etter dette punkt, kan Leverandøren velge å innføre bruks- eller leveringsbegrensninger  til misligholdet eventuelt er rettet opp. Ved Kundens mislighold har Leverandøren ubegrenset adgang til Kundens Tjenester.

Om Kunden ikke betaler utestående faktura innen forfall har Leverandøren rett til å stenge Tjenesten(e) og bringe avtalen til opphør med umiddelbar virkning. Ved manglende trekk fra betalingskort ved månedlig Avtaleperiode forbeholder Leverandøren seg retten til å overføre Kunden til årlig Avtaleperiode (12 måneder) og sende  faktura per epost, etter å ha purret og prøvd å trekke avtalt beløp i 30 dager.

Leverandøren kan beslutte å åpne Tjenesten(e) mot et gebyr på 750,- eks mva. Hvis Avtalen opphører på grunn av Kundens mislighold, har Leverandøren rett til å kreve erstatning for ethvert direkte og indirekte tap Leverandøren måtte lide, og alle omkostninger som pådras i anledning Kundens mislighold.

9. LEVERANDØRENS MISLIGHOLD OG ANSVAR

Dersom Leverandøren vesentlig misligholder sine forpliktelser, kan Kunden heve Avtalen. Heving kan likevel først skje 14 dager etter at varsel om heving er mottatt, og det påpekte mislighold ikke har opphørt innen slik frist. Eventuelle reklamasjoner må fremsettes uten ugrunnet opphold etter Kunden oppdaget eller burde oppdaget misligholdet. Unnlates reklamasjon eller reklameres det for sent, mister Kunden adgangen til å gjøre misligholdet gjeldende.

Leverandøren har ikke ansvar for Kundens direkte eller indirekte tap som følge av bortfall eller redusert produksjon eller omsetning, tredjepartstap eller annet tap på grunn av feil, avvik, forsinkelser, avbrudd, nedetid, manglende tilgjengelighet/service, manglende backup eller lignende omstendigheter eller hendelser. Dette gjelder for Tjenesten(e) levert av Leverandøren, herunder drift, tilpasninger, rådgivning, utvikling mv. Kunden er i alle tilfeller inneforstått med at avbrudd, forsinkelser, programfeil og lignende hindre som følge av generelle feil med internett eller internettilgangen ikke utgjør feil i Tjenesten(e). Kunden aksepterer at det ikke under noen omstendigheter vil være aktuelt å kreve erstatning verken for nedetid, suspensjon, stengning, support eller utviklingsarbeid som er utført av Leverandøren. Leverandøren kan videre ikke holdes ansvarlig dersom brukere av internett, bevisst eller ubevisst, skaffer seg adgang til Kundens dataressurser eller forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt e.l.. Et eventuelt erstatningsansvar er under enhver omstendighet oppad begrenset til siste innbetalte vederlag fra Kunden.

Dersom force majeure mv. gjør at forpliktelsene etter avtalen ikke kan oppfylles helt eller delvis, suspenderes Leverandørens plikt i den utstrekning forholdet er relevant for den tid forholdet varer. Kunden kan ikke under noen omstendighet kreve erstatning for tap som følge av force majeure.

10. DATABEHANDLING

Leverandøren er forpliktet til å sikre at Tjenestene er i samsvar med gjeldende datavernlover og -forskrifter, denne Avtalen, og Personvernerklæringen.

Personvernerklæring
Transparens og ansvarlighet er viktig for Leverandøren. Vår personvernerklæring gir detaljer om hvordan Leverandøren behandler Kundedata i Tjenestene. Personvernerklæringen gir også til enhver tid oppdatert informasjon om våre Tjenester, som plasseringen av våre datasentre og hvilke underleverandører vi bruker. Personvernerklæringen er tilgjengelig på woolive.io/personvernerklæring

Kundedata
Kunden er Databehandlingsansvarlig for Kundedata, og samtykker i og/eller garanterer, alt ettersom, at:
a) Kunden instruerer herved Leverandøren å behandle Kundedata kun på vegne av Kunden, og kun med henblikk på og i den grad det er nødvendig for å levere Tjenesten på en sikker og profesjonell måte, i samsvar med og for å oppfylle denne Avtalen og gjeldende datavernlov;
b) Kunden er eieren av eller har på annen måte rett til å overføre Kundedata, inkludert persondata, til Tjenestene for behandling, og at Kunden har ansvaret for nøyaktigheten, integriteten, innholdet, påliteligheten og lovligheten av slike Data, inkludert bruken av dem;
c) Databehandlingen, der det er aktuelt, er varslet til de aktuelle tilsynsmyndighetene og/eller Datapersonen, og at databehandlingen ikke utgjør brudd på gjeldende lovbestemmelser;
d) Det er Kundens plikt som Databehandlingsansvarlig å varsle, i den grad det er påkrevd av gjeldende lov, gjeldende tilsynsmyndigheter og/eller Dataperson ved mislighold av persondata;
e) Leverandøren har gitt tilstrekkelig og tilfredsstillende informasjon vedrørende sikkerhetstiltakene;
f) Kunden skal dokumentere typene og kategoriene av persondata den behandler i henhold til eventuelle krav fra gjeldende datavernlover. Dette gjelder spesielt når Tjenestene brukes av Kunden på en slik måte som Leverandøren ikke har kontroll over (for eksempel når systemet er konfigurert av Kunden), eller når Leverandøren ellers ikke har den nødvendige tilgangen (på grunn av tekniske begrensninger, taushetsplikt, o.l.);
g) Kunden gir Leverandøren rett til å bruke Bruksdata som eies av Kunden  som til de formål som beskrevet i personvernerklæringen, woolive.io/personvernerklæring. Bruksdata er enkelte data som genereres av bruken av Tjenesten som Leverandøren kan bruke til å beskytte Kundedata og Tjenestene, levere, utvikle og opprettholde Tjenesten og relaterte Produkter og tjenester som spesifisert under.

10.2.2. Leverandøren er Databehandler for Kundedata, og samtykker i og/eller garanterer, alt ettersom:
a) at Leverandøren har implementert de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltakene for å beskytte dataene mot tap og uautorisert behandling, sikre konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten av Kundedataene. I tillegg at disse tiltakene utgjør en hensiktsmessig sikkerhetsnivå for den risikoen som er forbundet med behandlingen, med hensyn til moderne teknologi og implementeringskostnaden;
b) at Leverandøren skal informere Kunden uten opphold etter å ha blitt gjort oppmerksom på mislighold med rimelig grad av sikkerhet;
c) at Leverandøren skal, når de er gjort oppmerksom på det, varsle Kunden uten ubehørig opphold om alle instruksjoner eller annen databehandlingsaktivitet hos Kunden som etter Leverandørens’ oppfatning bryter gjeldende lov eller andre datavernbestemmelser;
d) at Leverandøren, innenfor sine forpliktelser som Databehandler under gjeldende datavernlov, bistår Kunden i sin rolle som Databehandlingsansvarlig, med behørige tekniske og organisatoriske tiltak, så langt det er mulig og med hensynstagen til beskaffenheten av behandlingen og informasjonen som er tilgjengelig for Leverandøren. Videre, at Leverandøren bistår Kunden i å besvare forespørsler om utøving av datapersonens rettigheter, og gi informasjon som er nødvendig for å vise samsvar med gjeldende datavernlov. Leverandøren forbeholder seg retten til å ta sine standardsatser for slik assistanse;
e) at når Leverandørens’ juridiske grunnlag for behandling av Kundedata utløper, uansett årsak, for eksempel avslutning av kundeforholdet, skal Leverandøren slette dem fra systemene;
f) at Leverandøren ikke har grunn til å tro at lovgivningen som er gjeldende for Leverandøren forhindrer at Leverandøren oppfyller instruksjonene fra Kunden;
g) at Leverandøren umiddelbart skal varsle Kunden om enhver forespørsel om formidling av data som er mottatt direkte fra en Dataperson, og fra statlige myndigheter, med mindre slik varsling er forbudt ved lov. Leverandøren vil ikke respondere på slike forespørsler med mindre Kunden har autorisert det. Leverandøren vil bare formidle Kundedata til statlige myndigheter i forbindelse med overholdelse av juridisk bindende forespørsler, som en rettsordre eller stevning;
h) at Leverandøren ikke vil publisere noen kommentar, uttalelse eller lignende som er gitt av en Kunde eller Bruker uten forhåndsgodkjenning.

10.3. Underleverandører
9.3.1. Leverandøren kan benytte  tredjeparts-underleverandører for leveransen og utviklingen av Tjenestene, inkludert behandling av Persondata, og/eller bruksdata. Leverandøren vil alltid inngå i en databehandlingsavtale med underleverandører for å oppfylle forpliktelsene som fremgår her.

10.3.2. Hvis underleverandørene befinner seg utenfor EU, samtykker Partene i at Leverandøren er autorisert til å sikre juridiske grunnlag for overføringen av Persondata utenfor EU på vegne av Kunden som benytter behørige juridiske mekanismer, som EU-modellkontrakter. Kunden autoriserer  Leverandøren til å inngå i en slik juridisk mekanisme på vegne av Kunden. En til enhver tid oppdatert liste med underleverandører er tilgjengelig i Personvernerklæringen.

10.3.3 Kunden kan ha innvendinger mot bruken av en underleverandør på rimelig grunnlag, men på grunn av beskaffenheten av Tjenestene som standardiserte nett-tjenester, vil Kunden kanskje ikke kunne reservere seg mot bruken av underleverandører. I så fall kan Kunden avvikle kundeforholdet i samsvar med pkt. 4.3.

11. TAUSHETSPLIKT MV.

Leverandøren og Kunden har taushetsplikt om ethvert forhold av konfidensiell art. Dette gjelder, men er ikke begrenset til, opplysninger om tekniske forhold, rutiner og forhold knyttet til den annen parts drift, priser mv. Partene plikter å sørge for at slik informasjon ikke gjøres kjent for andre.

12. OVERDRAGELSE

Kunden har ikke rett til å overføre eller fremleie Avtalen eller Tjenesten(e) som springer ut av denne uten samtykke fra Leverandøren.
Leverandøren kan overføre Avtalen til annen juridisk enhet uten samtykke fra Kunden.

13. LOVVALG OG TVISTER

Forholdet mellom Leverandøren og Kunden reguleres av norsk rett. Tvister skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom disse ikke fører frem skal tvisten løses av norske ordinære domstoler med Nord-Troms som verneting.

14. DEFINISJONER

 

Tjenesten(e)

Tjenesten(e) er en fellesbetegnelse for hosting Tjenesten(e) og andre tjenester. 

Avtalen

Avtalen mellom Partene er de  Alminnelige vilkår, samt skriftlige tilbud som er akseptert av Kunden. Avtalen kan bestå av flere skriftlige tilbud som er akseptert, og herunder avtaler med underleverandører.

Avtaledato

Avtaledato er enten det det tidligste av (i) datoen Kunden godtar denne avtalen ved å klikke på en «Jeg godtar» knapp, eller (II) på annen måte vise at en godtar Avtalen (blant annet gjennom aksept av et tilbud eller ved innsending av bestillingsskjema), eller (iii) ved bestilling via Woolive.no eller gjennom “Min Konto”, eller annen kontakt med Leverandøren, anses bindende Avtaledato fra den dato Leverandøren har akseptert bestillingen fra Kunden.

Avtaleperiode

Avtaleperioden er fra Avtaledato og løper i en periode i henhold til valg Kunden gjør ved bestilling av Tjenesten(e). Standard Avtaleperiode er 12 måneder fra Avtaledato. Ved bestilling av tjenester er avtaleperiode 1 måned.

Betalingsmetode

Betalingsmetode er den metoden Kunden velger å betale for Tjenesten(e). Standard betalingsmetoden for Tjenesten(e) er betalingskort for en Avtaleperiode på 1 eller 12 måneder, dersom ikke annet er oppgitt.

Leverandøren

WooLive.io  er Leverandøren, også benevnt som Woolive

Kunden

Med Kunden forstås alle fysiske så vel juridiske personer (selskaper) som har inngått Avtale for bruk av Tjenesten(e) eller Produkter utviklet eller levert av Leverandøren.

Partene

Leverandøren og Kunden er i fellesskap benevnt Partene.

Bruker

En navngitt person som bestilte eller bruker Tjenesten. Brukere kan enten enten være ansatte av kunden, eller hvem som helst som har fått brukerrettighet av Kunden.

Kundedata

Data som tilhører Kunden (eller Kundens Brukere) og som behandles i Tjenesten, som kundedatabaser, fakturaer og andre typer produksjonsdata og dokumenter.

Persondata

All informasjon som kan være knyttet til en naturlig person (Dataperson).

Dataperson

En naturlig person hvis persondata er behandlet av en Databehandlingsansvarlig eller Databehandler.

Spesielle kategorier av Persondata*
Sensitive personopplysninger er alle Persondata knyttet til:
– Rase- eller etnisk bakgrunn,
– Politiske meninger og overbevisninger,
– Religiøse overbevisninger og andre overbevisninger av lignende type,
– Medlemskap i fagforening,
– Psykisk og fysisk helse,
– Helse,
– Rulleblad,
– Genetiske og biometriske data.

Databehandlingsansvarlig

Enheten som avgjør formålene, betingelsene og midlene for behandling av persondata.

Databehandler

Enheten som behandler persondata på vegne av Databehandlingsansvarlig.

Databehandling/Prosessering

Enhver operasjon som utføres på data, enten det skjer automatisert eller ikke, som innhenting, opptak, organisering, lagring, tilpasning eller endring, overføring, spredning av data eller gjøre data tilgjengelig på annen måte, slette eller destruere, og nødvendig datavedlikehold som feilsøking.